Als sport- en beweegaanbieder of andere (maatschappelijke) organisatie wilt u graag activiteiten organiseren die bijdragen aan een vitaal sport- en beweegklimaat in de gemeente Amstelveen. Om u hierbij te helpen kent de gemeente Amstelveen de subsidieregeling sportakkoord Amstelveen.

Sport en bewegen verenigt Amstelveen
De motorische vaardigheden van kinderen is afgenomen, er zijn groepen mensen die nooit sporten, sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn en de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Met het Sportakkoord Amstelveen, dat op 6 oktober 2020 is ondertekend door de gemeente en diverse Amstelveense (sport- en beweeg)organisaties, willen we ervoor zorgen dat alle Amstelveners met plezier gaan sport en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Ook willen we de aanbieders versterken en toekomstbestendiger maken door bijvoorbeeld de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

Het sportakkoord Amstelveen verbindt mensen en organisaties in Amstelveen en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. Daarnaast beoogt het Sportakkoord te inspireren, te prikkelen en uit te dagen. In het sportakkoord zijn gezamenlijke ambities en afspraken vastgelegd om het Amstelveense sport- en beweegklimaat te versterken.
De gezamenlijke ambitie is:

“Een leven lang optimaal en passend sport en bewegen voor alle Amstelveners in Amstelveen mogelijk maken”

Om deze ambitie te verwezenlijken worden er vanuit vier thema’s in totaal acht projecten gestart, te weten: 

Thema: Inclusief sporten en bewegen

1. Senioren in beweging

2. Bewegen voor mensen in armoede

3. Nieuwe inwoners in beweging

4. Structureel aanbod aangepast sporten

Thema: Van jongs af aan vaardig in bewegen

5. MQ-scan en beweegprogramma

Thema: Vitale aanbieders

6. Athletic Skills Model (ASM)

7. Young Leaders Program

Thema: Positieve sportcultuur


8. Veilig sportklimaat voor iedereen

Uitvoeringsbudget

Om de ambitie waar te maken en de projecten te realiseren is er budget nodig. Vanuit het Nationaal Sportakkoord is er per gemeente een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld, dit is gedaan naar ratio van het aantal inwoners. Voor Amstelveen is het uitvoeringsbudget vastgesteld op € 50.000 per jaar.

Budget ondersteuning sport
Om sportverenigingen optimaal bij te kunnen laten dragen is er via het NOC*NSF en de sportbonden voor hen een specifiek aanbod van cursussen, themabijeenkomsten, ondersteuning en procesbegeleiding ontwikkeld. De sportverenigingen kunnen hier kosteloos gebruik van maken.

Commitment
Alle organisaties die zich aansluiten bij het Sportakkoord Amstelveen, worden erop gewezen dat dit niet vrijblijvend is. Meedoen betekent dat er ook wat van hen verwacht wordt. Los van betrokkenheid bij de specifieke doelen van het Sportakkoord, wordt verwacht dat zij zich inzetten voor de ambities die in het Sportakkoord zijn beschreven.