Sport verenigt Nederland

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. We willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dan betrekken we iedereen bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich één voelt.

 

Binnen het Nationaal Sportakkoord zijn er zes ambities geformuleerd:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Topsport die inspireert
De overheid heeft de gemeenten gevraagd een iegen sportakkoord op te stellen, waarin lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afstemmen welke thema’s zij in de gemeente willen oppakken, wie welke bijdrage daaraan levert en hoe ze dat willen organiseren. Het sportakkoord Amstelveen verbindt mensen en organisaties in de gemeente en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. Daarnaast beoogt het lokale sportakkoord te inspireren, te prikkelen en uit te dagen.