Aanvragen subsidieregeling Lokaal Sportakkoord

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Sport- en beweegaanbieders, zorg- en onderwijsinstellingen en andere (maatschappelijke) organisaties kunnen een bijdrage uit de subsidieregeling ontvangen voor nieuw sport- en beweegaanbod of uitbreiding/verbetering van het bestaande aanbod.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient de aanvraag aan een aantal voorwaarden en criteria te voldoen zoals:

 • Aanvrager dient een in Amstelveen gevestigde organisatie te zijn
 • De activiteit dient aan te sluiten bij tenminste één van de vier thema’s uit het Sportakkoord Amstelveen
   • Inclusief sporten en bewegen
   • Van jongs af aan vaardig in bewegen
   • Vitale sportaanbieders
   • Positieve sportcultuur
 • Er dient sprake te zijn van een samenwerking tussen minimaal twee Amstelveense organisaties, waarvan minimaal één sportaanbieder uit een andere tak van sport dient te komen
 • Het dient te gaan over nieuw sport- en beweegaanbod of een uitbreiding/verbetering van bestaand aanbod
 • Er dient duidelijk gemaakt te worden hoe de activiteit in de toekomst vervolg krijgt en wat er nodig is voor dat vervolg.

In 2021 zijn de eerste twee subsidierondes (maart en augustus) afgesloten en zijn er in totaal 24 subsidieaanvragen ingestuurd waarvan er 14 aanvragen (gedeeltelijk) zijn toegekend. Dit jaar zullen er weer twee mogelijkheden zijn om een subsidieaanvraag in te dienen, te weten:

 • April 2022 (aanvraag indienen tussen 1 februari en 11 maart 2022)
 • September 2022 (aanvraag indienen tussen 1 juli en 31 augustus 2022)

Organisaties kunnen in deze periode hun aanvraag indienen. Alle aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden en de opgestelde spelregels.

De aanvragen kunnen ingediend worden door het aanvraagformulier  in te vullen en te mailen naar coördinator Sportakkoord Amstelveen, Joris van Soerland (j.vansoerland@amstelveensport.nl)

Toekenning uitvoeringsbudget

Na de sluitingsdatum zal het kernteam (bestuur) alle aanvragen beoordelen en kiest vervolgens de meest kansrijke initiatieven. Het kernteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van sportorganisaties, maatschappelijke instellingen, onderwijs en de gemeente. We streven ernaar om uiterlijk binnen twee weken na sluitingsdatum per mail een terugkoppeling te geven. Als uw aanvraag (gedeeltelijk) is toegekend, dient u tussentijds (indien gevraagd door kernteam of coördinator) of na afloop van het project verantwoording af te leggen aan het kernteam over de besteding van de door u ontvangen subsidie en de (voortgang van) de gestelde doelen.

Verbinden aan Lokaal Sportakkoord

Alle (sport- & beweeg) organisaties die zich aansluiten bij het Lokaal Sportakkoord Amstelveen, worden erop gewezen dat dit niet vrijblijvend is. Meedoen betekent dat er ook wat van hen verwacht wordt. Los van betrokkenheid bij de specifieke doelen van het Lokaal Sportakkoord, wordt verwacht dat zij zich inzetten voor de ambities die in het Lokaal Sportakkoord Amstelveen zijn beschreven.